Stepanek-R-Dubai-01-b.jpg© 2013 Regi Varghese

Stepanek-R-Dubai-01-b.jpg© 2013 Regi Varghese